TransEco

Tieliikenteessä on vuoteen 2020 mennessä oleellisesti vähennettävä  energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä lisättävä uusiutuvan energian käyttöä. EU on asettanut yleiset ilmasto- ja energiatavoitteet, joiden mukaan kasvihuonekaasupäästöjä ja energiankulutusta pitäisi vähentää 20 prosenttia ja uusiutuvan energian käyttöä puolestaan lisätä 20 prosenttia.

Liikenteessä tämä tarkoittaa uusiutuvan energian lisäystä 10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan joko biopolttoaineita tai uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua sähköä.

Pitemmällä aikavälillä liikenne on vieläkin merkittävimpien haasteiden edessä. Valtioneuvoston ilmastoselonteossa vuodelle 2050 tavoitellaan 80 prosentin leikkauksia kasvihuonekaasupäästöihin. Varautuminen merkittäviin suunnan muutoksiin onkin syytä aloittaa ajoissa.

TransEco vastaa haasteeseen

TransEco-tutkimusohjelma (2009-2013) kehittää tieliikenteen energiankäyttöä ja päästöjä vähentävää teknologiaa ja kaupallistaa kehitystyön tuloksia. Ohjelmalla on merkittävä osuus edistyksellisten biopolttoaineiden sekä sähkö- ja hybridiautoihin liittyvän teknologian kehittämisessä ja markkinoille saattamisessa. Ohjelma on käynnistynyt VTT:n aloitteesta.

TransEco-ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat tieliikenteen energiankäytön tehostaminen ja uusiutuvan energian käyttöönoton lisääminen. Myös informaatioteknologian eri sovelluksilla on merkittävä rooli.

TransEco-ohjelma rakentuu neljän tukipilarin varaan:

  1. tutkimus;
  2. demonstraatiot;
  3. päätöksenteko ja ohjauskeinot; sekä
  4. vuorovaikutus.

TransEco-ohjelman painopiste on ajoneuvotekniikassa ja liikenteen energiankäytössä. TransEcossa ei suoranaisesti tutkita esimerkiksi logistiikkaa, toimintojen sijoittelua, yhdyskuntarakenteen ja kuljetusjärjestelmän vuorovaikutusta tai kuljetussuoritteisiin vaikuttamista. Tämän tyyppiset asiat huomioidaan kuitenkin erilaisissa skenaariotarkasteluissa.