Oikeat valinnat ja järkevä käyttö

Raskas ammattiliikenne ja henkilöautoliikenne eroavat huomattavan paljon toisistaan. Raskas liikenne on pääosin erilaisten kaupallisten yritysten harjoittamaa elinkeinotoimintaa. Henkilöliikenne on yksittäisten ihmisten tai kotitalouksien liikkumis- ja kuljetuspalvelujen tyydyttämistä. Silti yhteisiäkin elementtejä löytyy, kun pyritään vähentämään energian käyttöä ja siitä aiheutuvia kasvihuonekaasu- ja muita päästöjä.

Yhteistä on ainakin, että uutta kalustoa hankittaessa tulisi aina valita mahdollisimman energiatehokas ja vähäpäästöinen ajoneuvo, joka toimii parhaiten siinä tehtävässä, johon sitä ollaan hankkimassa. Ammattiliikenteessä tämä yleensä toteutuu paremmin kuin kuluttajien valinnoissa, koska polttoaine on jo pitkään muodostanut merkittävän kustannuserän, ja siten energiankulutuksen vähentäminen yleensä lisää kannattavuutta.

Polttoaineenkulutuksen merkitys autonvalinnassa kasvanut

Kuluttajien autovalinnoissa polttoaineenkulutus on ollut vähämerkityksisempi tekijä, mutta aivan viime vuosina sen merkitys on kasvanut – pitkälti kulutukseen eli hiilidioksidipäästöihin perustuvan autoveroporrastuksen ohjaamana.

Uushankintojen kautta muotoutuu koko tulevaisuuden autokanta, siksi ne ovat tärkeitä. Suomessa käyttöönotettu auto mitä todennäköisimmin viettää koko käyttöikänsä täällä. Henkilöauto on myös kuluttajatuotteena verrattain kallis, ellei kallein ja siten merkittävä investointi kotitalouksille. Sen käytettävyys, käyttökustannukset ja arvon säilyminen kiinnostavat varmasti tulevaisuuden valveutuneita kuluttajia.

Uusien autojen hankinta on myös avainasemassa silloin, kun puhutaan uusista energia/käyttövoima -vaihtoehdoista, jotka edellyttävät uusien voimalaitteiden käyttöä. Näitä ovat muun muassa korkeaseosalkoholit, sähkö ja vety, joiden edellyttämää tekniikkaa ei ole mahdollista järkevin kustannuksin ”jälkiasentaa” olemassa oleviin autoihin.

Autoilun energiatehokkuutta vara parantaa

Toinen yhteinen tekijä ovat suuret mahdollisuudet parantaa energiatehokkuutta ajoneuvojen käytössä. Ajotavalla on huomattava merkitys, samoin niillä lukuisilla valinnoilla, joita autojen käyttöön liittyy. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa voiteluaineet, renkaat, erilaiset lisävarusteet, jne. Näistä TransEcossa pyritään tuottamaan käytäntöön omaksuttavaa tietoa.

Valintojen ohjaamiseksi parhaisiin vaihtoehtoihin TransEcossa paneudutaan näihin keskeisiin teemoihin pyrkimällä tuottamaan monipuolista, puolueetonta ja asiayhteyteen kuuluvaa vertailutietoa. Tämä koskee sekä raskaita ajoneuvoja, että henkilöautoja. Molemmista pyritään saamaan kattava kuva nyt ja seuraavien 3-5 vuoden aikana kaupallistuvien käyttövoima- ja voimalaitevaihtoehtojen ominaisuuksista, ja siltä pohjalta edesauttaa Suomen olosuhteiden kannalta järkevien valintojen tekemistä.